מסכת בבא מציעא- קים ליה בדרבה מיניה (סוגיית חוסם פרה ודש בה לוקה ומשלם)

הרב יחזקאל יעקבסון