פרשת ויצא - ושבו בנים לגבולם

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר

הטבח שהיה שבוע שעבר בירושלים מחייב אותנו לברר, מה אנו צריכים ללמוד ממאורע קשה זה?

הרמב"ם (הלכות מלכים ז ט"ו) כותב:

"ומאחר שיכנס בקשרי המלחמה ישען על מקוה ישראל ומושיעו בעת צרה וידע שעל יחוד השם הוא עושה מלחמה"

הרמב"ם מלמד אותנו, שכל מלחמה שנלחמים נגד עם ישראל, היא מלחמה על יחוד שמו. ארבעת תושבי הר נוף שנהרגו כאשר היו בתפילה עטופים בטלית ועטורים בתפילין, נהרגו על יחוד שמו – כי הם מייצגים את ה' ותורתו. אם היה הדבר אפשרי, היו נלחמים אויבינו עם ה' עצמו, אך מכיוון שאין לו גוף, אזי נלחמים הם עם נציגיו ומקדשי שמו. ולכן פיגוע זה נעשה דווקא במקדש מעט.

לאור זאת, חייבים אנו להתחזק בקידוש ה' בעולם, ולפרסם את שמו הן ע"י דוגמא אישית שמקרינה תורה ויראת ה', והן ע"י מעשים של הפצת תורה וגמילות חסדים.

האירוע הנורא גם מחזיר אותנו לשאלה הידועה של ידיעה ובחירה. האם ה' עשה זאת ע"י אותם

מרצחים נוראים, או שזה היה רעיון שלהם וה' איפשר לדבר לקרות. האם יש תוכנית אלוקית והכל מוכתב על ידה, או שיש בחירה לאדם?

הראב"ד על הרמב"ם בהלכות תשובה (פרק ה' הלכה ה') ששואל את שאלת הידיעה והבחירה, כותב:

"אם היו צדקת האדם ורשעתו תלוים בגזירת הבורא ית' היינו אומרים שידיעתו היא גזירתו והיתה לנו השאלה קשה מאד ועכשיו שהבורא הסיר זו הממשלה מידו ומסרה ביד האדם עצמו אין ידיעתו גזירה"

כלומר הראב"ד אומר, ה' יכול לברוא אותנו כשהוא מחליט על הכל ויש תוכנית אלוקית, ואין לאדם כלל

בחירה חופשית. אך ה' לא רצה שזה מה שיהיה, ולכן הוא בכוונה מתוך רצון חיסר מכוחו ונתן לנו בחירה חופשית, כדי שהאדם ידמה לבורא ויחליט ויצור ויעשה.

כך גם הרמב"ם במורה נבוכים מסביר את המושג "הסתר פנים". בדרך כלל יש לעם ישראל השגחה מיוחדת, ואז גם מי שרוצה ח"ו לפגוע בעם ישראל לא יוכל. הסתר פנים הוא הסרת ההשגחה המיוחדת הקיימת על עם ישראל, ואז מי שרוצה לפגוע בעם ישראל ח"ו מתוך בחירה חופשית אישית שלו יוכל.

גישה זו מסבירה עד כמה אנו אחראים לחיינו. אל לנו לחשוב שיש גזרה משמים שמנהלת את עולמנו ואין לנו אחריות לדבר, אלא יש לכל אחד מאיתנו בחירה חופשית, והדבר תלוי בנו – האם נחייה חיים של אידיאל וקדושה.

בפרשתנו אנו רואים יסוד זה. מסביר ה"שפת אמת" ו"השם משמואל" כל אחד בלשונו ובדרכו – כי התוכנית האלוקית היתה שעשיו ולאה יתחתנו ויתנו את הכח החומרי לעם ישראל, ויעקב ורחל יתנו את הכח הרוחני לעם ישראל, וכך עם ישראל יקבל את שתי הכוחות יחדיו. אך עשיו לא רצה ללכת לפי התוכנית האלוקית, ובמקום שהגשמיות אצלו תהיה כלי ועזר לרוחניות ולקידוש החומר, הגשמיות נהפכה למטרה בפני עצמה, עד שהוא אפילו הגיע ללסטם את הבריות. לכן לאה מתפללת שלא תצטרך להתחתן איתו, כי היא רוצה להמשיך בייעודה ובתפקידה, ולכן תפילתה נענית, וכך גם עשיו וגם לאה לא הלכו לפי התוכנית האלוקית הראשונית. והיות ויעקב קיבל את הברכות ונהיה אחראי גם לצד הגשמי של ישראל, נהיה צד זה חשוב, כדי שעם ישראל יוכל להיות אור לגויים גם לצד הרוחני. לכן מתחתן יעקב גם עם לאה שמביאה מצידה את הצד הגשמי וגם עם רחל המביאה את הצד הרוחני.

זהו ההסבר מדוע רחל נתנה את הסימנים ללאה. רחל מבינה שעליה לבטל את רצונותיה לטובת עם ישראל, על מנת שיהיה לו את הצד הגשמי על מנת שיוכל להיות אור לגויים.

לכן בזמן שבני ישראל יוצאים לגלות, רחל היא זו שנענית בבקשתה "ושבו בנים לגבולם", מכיון שהיא אומרת לה' שבגלות עם ישראל לא יכול להיות אור לגויים, ואז ייצא שהמעשה שעשתה ייהפך להיות חסר משמעות.

צריכים אנו להתחנך להיות אנשי כלל כרחל ולא לחשוב על טובתנו האישית אלא על צורכי העם. העם זקוק למנהיגים, לאנשים שיתוו את הדרך וינחו את העם, הן ע"י דוגמא אישית והן ע"י מעשים.

החשיבות להיות אור לגויים ואור ליהודים- להרים את קרן התורה במדינתנו, הוא צורך השעה.

יהי רצון שאכן נזכה ללכת בעקבות רחל, להבין את הבחירה החופשית, והכח הגדול שקיבלנו מבורא עולם. ונזכה לקדש את עמנו בכל המישורים כולם, ובכך לקרב את הגאולה השלמה במהרה בימינו.