שיחה לפר' ויחי - ספר מוסר של דורנו – צוואת הרב אהרן יהודה לייב שטיינמן זצ"ל

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר