מסכת סוכה - חיוב לולב כל שבעה בגבולין ובמקדש

הרב יחזקאל יעקבסון