בענייני חנוכה ובענייני דיומא

הרה"ג הב שמחה הכהן קוק שליט"א