שיחה לפר' יתרו - מפגש קבוע עם ריבונו של עולם

הרב יחזקאל יעקבסון