שם: מסכת כתובות-מחלוקת הראשונים בפסיק רישיה דלא ניחא ליה

הרב יחזקאל יעקבסון