מסכת בבא מציעא- אכילת פועל ואיסור חסימת בהמה בשעת מלאכתן

הרב יחזקאל יעקבסון