מסכת גיטין - הפקר בית דין הפקר

הרב יחזקאל יעקבסון