מסכת בבא בתרא -כוונה בקנין, ודעת אחרת מקנה

הרב יחזקאל יעקבסון