גדרי מעשה הקידושין - הרה'ג אשר וייס שליט'א

הרה'ג אשר וייס שליט'א