חנוכה - להשכיחם תורתך ולהעבירם מחקי רצונך

הרה"ג הרב שמחה הכהן קוק שליט"א- רבה של העיר רחובות