תרומות על הבאר
(27 אוקטובר 2021) קישור מהיר: המעין ספריית משעול היכל הגבורה וההנצחה שיעורי הרב עמיטל

המעין -

חזרה למאמרי המעין

לא נעלמה מר"ד פארדו הגמרא!

לא נעלמה מר"ד פארדו הגמרא!

בגליון האחרון של 'המעין' במאמר על ייחוס סגולת אמירת 'נשמת' לריה"ח הביא הרב סטל שליט"א בהערה (עמ' 49 הע' 1) את דברי רבי דוד פארדו בשו"ת מכתם לדוד או"ח סי' יג שאין מקור לשבח "נשמת כל חי" בגמרא, ותמה על שנעלמה ממנו גמרא מפורשת במסכת פסחים קיח, א: "מאי ברכת השיר, רבי יוחנן אמר נשמת כל חי".

וליישב תמיהתו נראה לומר, שהרי רד"פ ב'מכתם לדוד' שם דן על אמירת "נשמת כל חי" בתפילת שבת, ועל זה כתב: "והנה ידוע הוא דשבח זה של נשמת כל חי לא נמצא בש"ס כלל ועיקר, ולכך דינו פסוק כמו בכל שאר התוספות שנהגו להוסיף שעל כולן אין מחזירין אותו, וכמבואר סי' רפ"א. והנה אף שלא נמצא רמז ממנו בתלמוד, מקום מצאו המסדרים להסדירו בין ברוך שאמר לישתבח מטעמא בעלמא שהביא הטור בסימן הנזכר, דהואיל ויש בו מענין יציאת מצרים סמכוהו לשירת הים שהיא ענין יציאת מצרים". וא"כ כוונתו ברורה, שלא נמצא מקום בש"ס להזכיר שבח זה בתפילה, ואין קושיא על דבריו מכך שנזכר בש"ס לאומרו בסוף ההגדה של פסח.

ואחר כותבי זאת מצאתי שכן כתב בקיצור בשו"ת יחוה דעת ח"ה בהערה בסוף סי' ה.

עמיחי כנרתי