תרומות על הבאר
(23 יולי 2024) קישור מהיר: המעין ספריית משעול היכל הגבורה וההנצחה שיעורי הרב עמיטל

המעין -

חזרה למאמרי המעין

הערה על הספר 'ויואל משה'

 

הערה על הספר 'ויואל משה'*

האדמו"ר מסאטמר ר' יואל טייטלבוים זצ"ל בספר 'ויואל משה' במאמר שלוש השבועות מנסה להוכיח שהקמת מדינה בא"י לפני ביאת המשיח אסורה באיסור חמור, ונוגדת את האמונה שהגאולה היא בידו של הקב"ה, ושהוא יגאלנו ע"י משיח צדקנו. בין השאר כתוב ב'ויואל משה' שם סי' מד:

וכתב הכלי יקר בפרשת בראשית, במה שאמרו אמר ר' יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה וכו' אלא כדי שלא יאמרו האומות לסטים אתם; וקשה, מה בכך אם יאמרו לסטים אתם, וכי בעבור זה ישנה סדר התורה? תשובה לזה, לפי שדבר זה גורם כפירה בעיקר, כי יאמרו לית דין ולית דיין וכל דאלים גבר... על כן הוצרך להקדים סיפור חידוש העולם להורות שלא ע"י לסטיות לקחו הארץ. יעויי"ש שהאריך טובא בזה. והנה, מה שנראה מדבריו דכל מיני גזל הוי מינות וכפירה בזה יש לפקפק, דידוע שהקב"ה מניח בעלי בחירה לעשות, וכן הוא בכל העבירות שהמה נגד רצונו ית"ש ואעפי"כ הבחירה חופשית; אבל באותו המאמר שכתב זה על מה שאמרו לא היה צריך להתחיל את התורה, דמיירי שמה מכיבוש הארץ וחירות מן המלכויות, בזה דבריו צודקים מאוד, כי כיבוש הארץ וחירות מן המלכיות הוא אך בידו של הקב"ה, ונשבע על ככה.

 

ובתוכן העניינים (במהדורה הראשונה אינו נמצא) כתוב על סי' מד: 'מביא גם דברי הכלי יקר, ותמצית הדברים דכיבוש הארץ וחירות מן המלכויות הוא אך בידו של הקב"ה, ואם חושבים ליקח זה בעצמם הוי מינות וכפירה ר"ל'.

אמנם כדאי לראות את דברי הכלי יקר בשלמותם. וז"ל בפירושו לפסוק הראשון בתורה:

אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה וכו'... כי יאמרו לית דין ולית דיין וכל דאלים גבר, כי אילו היה לעולם מנהיג המסדר עניינו מוצאו ומובאו למה לא מיחה בכם כשלקחתם בזרוע דרך לסטיות ארצות שבע אומות, כי מטעם זה לא נחתם גזר דינן של דור המבול כי אם בעבור הגזל כמו שנאמר גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע חבר הוא לאיש משחית, כי מה שחטא זה גדול מזולתו אינו בעבור עצם החטא - כי אם בעבור הרעה הנמשכת ממנו, שהחוטא בגזל לא ישים אשם בנפשו, ויאמר אין פשע כי אין אלהים שופטים בארץ, ועל כן הוא חבר לאיש משחית, רצה לומר לדור המבול שנאמר בהם כי השחית כל בשר את דרכו, כי גם המה כפרו בעיקר ואמרו מה שדי כי נעבדנו וגו', וזה החילם לעשות חמס וגזל בארץ. ולפי שמניעת הגזל יסוד לכל האמונה, על כן הקדימו הקב"ה והזהיר עליו במצוה ראשונה החודש הזה לכם, כי שם נאמר משכו וקחו לכם צאן, משלכם, להוציא הגזול. כן פירש בעל הטורים. וכן יצחק כשציוה להביא לו שני גדיי עזים אחד לעשות ממנו קרבן פסח אמר וצודה לי ציד, פירש רש"י מן ההפקר ולא מן הגזל. ולפי שעֵשו לבבו לא כן ידמה, כי אם לצוד ציד להביא אפילו מן הגזל, על כן סיבב הקב"ה שלא הביא, כי אם יעקב שהיה נזהר בגזל. וכן שור שהקריב אדם הראשון אמרו חז"ל שהיה לו קרן אחד במצחו, להורות שלפי שהיה אדם הראשון קרן אחד, רצה לומר שהיה יחידי בעולם ולא היה גוזל משום בריה, על כן נתקבל קרבנו. וכל זה כדי להרחיק הגזל והלסטיות המביא לידי כפירה ואפיקורסות.

 

ברור שבעל הכלי יקר מתכווין לכך שבכל גזל יש מידה של כפירה בה', ואי אפשר בשום אופן לפרש את דבריו שיש איסור לכבוש את ארץ ישראל, ושיש להניח דבר זה ליד ה'.

ומצאתי שבעל הכלי יקר מדבר על כך במקום נוסף (שמות ו, ג-ח ד"ה וארא אל אברהם):

...צריך אני להקשות לב פרעה, כדי לעשות מופתים המורים על החידוש. ואם תאמר מה יום מיומים, ומה צורך בידיעה זו עכשיו יותר מבשאר זמנים. על זה אמר וגם הקימותי את בריתי אתם לתת להם את ארץ כנען, ואם לא אפרסם עכשיו כי לי כל הארץ - אם כן יאמרו האומות לסטים אתם, כי ביד חזקה אתם כובשים ארצות שבע אומות, ולא כיהה בהם ה', ובזה יבואו לידי כפירה ומינות לומר לית דין ודיין כמבואר למעלה פרשת בראשית על דברי ר' יצחק...

 

מדברים אלו פשוט שאין להביא שום ראיה מדברי ה'כלי יקר' לשאלה אם מותר להקים מדינה בא"י לפני ביאת המשיח, ודלא כבעל 'ויואל משה'.

                                                                                                מיכאל קליין* ראה ענין דומה ב'המעין' טבת תשמ"ז [כז, ב] עמ' 32-36 בענין מצות ישוב א"י.