תרומות על הבאר
(8 דצמבר 2023) קישור מהיר: המעין ספריית משעול היכל הגבורה וההנצחה שיעורי הרב עמיטל

המעין -

חזרה למאמרי המעין

דברי הגרש"ז אוירבך זצ"ל בענין ניכוי צורכי ביתו לענין מעשר הכספים

דברי הגרש"ז אוירבך זצ"ל בענין ניכוי צורכי ביתו לענין מעשר הכספים*

אתמול בערב אחרי השיעור[1] אמר לי הרב שלמה זלמן שליט"א שהתפלא קצת על דברי דוד ברוך זצ"ל[2]. הערב הלכתי אחרי העבודה אליו, שהרי לא הבנתי בדיוק את כוונתו, והוא אמר לי שאמנם דברי 'הכנסת הגדולה' אינם ברורים לגמרי, אבל יש סוברים שהכנה"ג בכלל לא דוחה את ניכוי 'צרכי ביתו', אלא רק דוחה אי-הפרשת מעשר מהקרן וניכוי מופרז של צרכי ביתו מהריוח השנתי. וכך הבין גם בעל קיצור שו"ע את דברי הכנה"ג, וגם ב'מסגרת השולחן' על הקיצור שו"ע הבין כך את דברי הכנה"ג - ורק מתרעם על הקולא הגדולה שבדבריו.

נוסף לזה הראה לי הרב שלמה זלמן שליט"א ע"פ ה'ברכי יוסף' שדברי התשובה מתוך כ"י המובאים בכנה"ג מובאים ב'אבקת רוכל' למרן ר' יוסף קארו, אבל הברכי יוסף מסתפק אם זה נכון. וגם הברכי יוסף מביע את דעתו שדברי הכנה"ג אינם ברורים כל כך, כמו שדוד ברוך זצ"ל כתב, ואולי הכנה"ג אינו מסכים להוריד 'צרכי ביתו', כמו שדוד ברוך הבין את דבריו.* פיסקה מתוך מכתב של ר' יונה עמנואל זצ"ל לאחיו ר' שמואל שיבל"א מר"ח ניסן תשכ"ז. היא מובאת כאן בעקבות מ"ש ב'המעין' הקודם (טבת תשס"ט [מט, ב] עמ' 98) בסקירה על הספר 'אהבת צדקה' מאת ר"א אבידן שליט"א. תודה לר' שמואל עמנואל נ"י על מסירת הדברים. העורך י"ק.

[1] השיעור השבועי של הגרשז"א זצ"ל בימי ראשון בערב, שר' יונה זצ"ל היה ממשתתפיו הקבועים.

[2] הגאון ר' ברוך קונשטט זצ"ל (הרבנית קונשטט ע"ה היתה אחות אביהם של האחים עמנואל). דבריו, שרק מי שדחוק מאוד בפרנסתו רשאי לנכות את צורכי ביתו מרווחיו בחישוב עבור הפרשת מעשר כספים, פורסמו ב'המעין' גל' ניסן תשכ"ז, שיצא לאור בשבוע ההוא (הם נדפסו לאחרונה כסימן מב בספר 'יענה ברוך', תשובות ופסקים מאת הגר"ב קונשטט זצ"ל, ירושלים תשס"ז; ועי' מ"ש ב'המעין' תשרי תשס"ח [מח, א] עמ' 95-96 ובמ"ש הרב שילה רפאל זצ"ל בשם הגרשז"א זצ"ל ב'המעין' תמוז תשל"ד [יד, ד] עמ' 64).