תרומות על הבאר
(14 יוני 2024) קישור מהיר: המעין ספריית משעול היכל הגבורה וההנצחה שיעורי הרב עמיטל

המעין -

חזרה למאמרי המעין

האמנם קיבל הגרש"ז אוירבך את דעת החזו"א בענין ספיחין?

האמנם קיבל הגרש"ז אוירבך את דעת החזו"א בענין ספיחין?

כתב הרב יהודה עמיחי שליט"א בספר 'קטיף שביעית' (הוצאת 'מכון התורה והארץ', מהדורה מעודכנת לקראת שנת השמיטה תשס"ח, עמ' 327):

"החזון איש (שביעית ט, יז ד"ה ובעיקר) הכריע שירקות שנבטו בששית אין בהם איסור ספיחים, הגם שלקיטתם בשביעית מחילה עליהם קדושת שביעית... וכך פסק גם הרש"ז אוירבך (מנחת שלמה ח"א סי' נ)". [ויש להעיר שמו"ר הגרש"ז אוירבאך זצ"ל פירש שדברי החזו"א הם רק באורז ודוחן, שבהם אין איסור ספיחים אם הגיעו לעונת המעשרות בשישית; עי' מנחת שלמה שם סימן מט. ואכמ"ל]. וכך כתב הרב עמיחי גם במאמרו המקביל ב'התורה והארץ' (ח, שביעית תשס"ח, עמ' 198): "...דין זה [שירקות שנבטו בשישית אין בהם איסור ספיחין] הוא הלכה למעשה, ובייחוד שהרב אויערבאך זצ"ל (בשו"ת מנחת שלמה ח"א סי' נ) חזר והודה להוראת החזו"א".

טענה זו, שמו"ר הגרש"ז אוירבאך זצ"ל חזר בו, מבוססת על דברים שכתב בסוף תשובתו להרב קלמן כהנא זצ"ל בנושא [הנדפסת במנחת שלמה שם]: "אך אעפ"י כן הנני חוזר ומדגיש דכל מה שכתבנו הוא לא למעשה, הואיל וכבר הורה זקן (החזו"א)".

על דברים אלו כבר כתבתי בזמנו ('אמונת עתך' גליון 74 עמ' 56):

"הנה מלבד ששום פוסק אחראי לא היה מדפיס את סימן מט לאחר שחזר בו, בלי לציין שלמעשה חזר בו [והרי 'מנחת שלמה' ח"א נדפס בחיי הגרשז"א זצ"ל], הרי פתחתי את דיוני בנושא בפסקי הלכה מ'כרם ציון' הלכות שביעית שנדפסו כעשור לאחר הדיון הנ"ל, ובו הובאו דבריו הלכה למעשה [שלא כחזו"א]. כפי שכתבתי בספרי (עמ' 45) גם שמעתי ממנו פעמים רבות שלא חזר בו כלל. הגרשז"א זצ"ל, איש הלכה מובהק, ידע היטב שמשמעות "כבר הורה זקן" אינה 'אני חוזר בי', אלא ש'למרות שאני לא סובר כך, מי שעשה כמותו - בדיעבד אין הדין חוזר', ראה סנהדרין כט, ב; ש"ך חו"מ סי' כה ס"ק כט".

לא הייתי חוזר על דברים אלו, לולי שב'המעין' תשרי תשס"ט [מט, א] נדפס סיכום פגישה שהתקיימה בכ"ד תמוז תשמ"ו בין ר' יונה עמנואל ז"ל, עורך 'המעין', ויבלחטו"א הרבנים זאב וייטמן, אלישיב קנוהל ואליהו בלומנצויג [שסיכם את הדברים על אתר] שליט"א, לבין הגרש"ז זצ"ל. בתוך הסיכום מופיע (עמ' 3):

"לענין ספיחין – זריעה מוקדמת, ערב שמיטה, בוודאי חשובה כדי להימנע מזריעה דאורייתא, אבל אינה פוטרת את בעיית הספיחין. הרב חזר על מה שכתב במעדני ארץ, שלדעת הר"ש הדורש תחילת גידול בשישית (כדי שלא ייאסרו הפירות משום ספיחין) צריך שלב המקביל לשליש גידול, ולכן צריך שהפרי עצמו יגיע לתחילת גידולו, ולא יתכן להתיר על סמך תחילת גידול של עלים (בצומח שבו העלים אינם החלק הנאכל)".

ברור מכאן מעבר לכל ספק שגם שנים רבות אחרי דבריו לר"ק כהנא זצ"ל לא חזר בו הגרש"ז אוירבך זצ"ל כלל מדעתו המנוגדת לדעת החזו"א, ולדעתו אין לסמוך על כך שזריעה סמוך לפני השמיטה פוטרת את בעיית הספיחין.

                                                                                                      יהושע בן מאיר