מסכת ב"ב - כופין אותו עד שיאמר רוצה אני

הרב יחזקאל יעקבסון