תרומות על הבאר
(27 נובמבר 2021) קישור מהיר: המעין ספריית משעול היכל הגבורה וההנצחה שיעורי הרב עמיטל

המעין - גליון תמוז תשעב

חזרה למאמרי המעין

בענין היחס לשבתאים / הרב משה פרץ

בענין היחס לשבתאים

פרופ' רי"ש שפיגל הזכיר במאמרו על רבי מהללאל הלֵליה מציויטה נובה (גיליון 200 של 'המעין' עמ' 97 ואילך הערה 12) את העובדה שהרבה מחכמי הדור לפני כארבע מאות שנה נהו אחרי ש"צ. והנה כתב מהר"ח פאלאג'י ז"ל בספר כל החיים (דף יח ע"ב) "וכבר יש קבלה מרבותינו ואבותינו הקדושים שלא לדבר מטוב ועד רע על ענין ש"ץ, כי גם קוב לא תקבנו גם ברך לא תברכנו"' עיי"ש. וראיתי להרב מנחת אלעזר ז"ל בספר חמשה מאמרות (עמ' קכח) שכתב דברים כדרבונות נגד מהר"ח פאלאג'י ז"ל בנידון זה, וז"ל: 'ורחמנא לישזבן מהאי דעתא הנפסדת המטלת ספיקות מעין היש ה' בקרבנו וכו'. וחשבתי להצדיק קצת את הרב הגאון ז"ל בעל ספר כל החיים, להיות הספרדיים בימינו... נוחין להתפתות ולהאמין לכל דבר, על כן השיאם עוון אשמה גם לגדוליהם רבניהם בספיקות כאלו'. עיי"ש. ושוב ראיתי לר"ח אמסלם נר"ו בספרו 'גדול הנהנה מיגיעו' (עמ' עג) שכתב דברים כדרבונות על דברי הרב מנחת אלעזר ז"ל אלו (וע"ע בזה בהקדמת ספר חזון עובדיה על ארבע תעניות). והפלא על הרב מנחת אלעזר ז"ל, שהיה אדמו"ר חסידי, ולא ידע שהבעש"ט עצמו אמר על ש"צ שהיה ניצוץ משיח (עי' בקובץ 'קבלה' גליון יז עמ' קז ואילך, נמצא גם במרשתת בכתובת http://pluto.huji.ac.il/~liebes/zohar/heshil.doc עמ' יד. וע"ע שם על החשבת כתבי ר' השיל צורף השבתאי בעיני הבעש"ט, ועל התנועה השבתאית בעיני מהרמ"מ משקלוב ז"ל).

ושמעתי אומרים, וכן נראה לענ"ד לבאר דברי מהרח"פ ז"ל בשם גדולי איזמיר, שמכיון שרבים מגדולי אותו דור טעו אחרי ש"צ, אם כן הבא לדבר אחריו יבוא לדבר גם עליהם, ולכן תיקנו בזה שלא לדבר עליו כלל.

דרך אגב, מה שהעיר שם פרופ' שפיגל בעמ' 102 הע' 30 שאינו מובן טעם הדגשת תיבת 'זאת' בראשי פיסקאות בהקדמת הספר, פשוט שנמצאים בספרים הקדמונים הקדמות שמחברם מתחיל או מסיים באותה תיבה את כל הקטעים לתפארת המליצה בלבד. אך לפי הנ"ל שיתכן שהיה ר' מהללאל ז"ל עצמו ממאמיני ש"צ יובן יותר הרמז ב'זאת', שיתכן שרמז לשנת ת"ח שהיא הרמוזה בפסוק 'בזאת יבוא אהרן אל הקודש' והוא בגימטריה צו"ם קו"ל ממו"ן, והוא רמז שבתאי ידוע.

                                                                                                            משה פרץ